Regulamin

Regulamin

Regulamin-niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze Sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą prowadzącym Sklep internetowy.

Sklep internetowy- sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.cisph.com.pl

Sprzedawca- Andrzej Cierpich prowadzący działalność pod nazwą

P.H CIS Hurtownia Łożysk Tocznych Andrzej Cierpich, adres prowadzenia działalności

Ul. Urwana 13, 33-100 Tarnów, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:8730019683

 

Klient-podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument- zgodnie z art.221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto klienta-oznaczona indywidualną nazwą(loginem) i hasłem podanym przez Klienta baza zawierająca dane Klienta służące m.in. do nadzoru nad składanymi zamówieniami, dane rozliczeniowe oraz preferencje dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu.

Formularz kontaktowy- formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony Sklepu internetowego.

Formularz rejestracji- formularz dostępnym w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta, może być jednocześnie formularzem zamówienia.

Przedsiębiorca- zgodnie z art.4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców- Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą.

Towar-prezentowana w Sklepie internetowym rzecz mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży- oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie i stosowanych przepisach prawa, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

Złożenie zamówienia-stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty Zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Zamówienie może być złożone po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

Zawarcie umowy sprzedaży- oświadczenie woli stanowiące zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Umowa sprzedaży zawierana jest poprzez Potwierdzenie przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia i przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji(tj.akceptacji oferty złożonej przez Klienta)

 

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest bezpłatne, dobrowolne i dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym, przesyłaniu Newslettera  zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na

-Udostępnieniu procesu złożenia zamówienia w sklepie internetowym

-Udostępnieniu procesu komunikacji poprzez formularz kontaktowy, czat

-Udostępnieniu formularza do zamieszczania opinii

Ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania poszczególnych czynności z wykorzystaniem dostępnych narzędzi (np. formularza).

 1. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez zaznaczenie stosownego check boxa umieszczonego w toku procesu zawieraniu umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Klient po wyborze Towarów i dodania ich do „koszyka” przechodzi do składania Zamówienia. Klient zostaje przekierowany na podstronę Sklepu internetowego, na której znajduje się Formularz Zamówienia. Klient może złożyć Zamówienie odpowiednio – logując się na Konto Klienta, złożyć Zamówienie bez Konta Klienta, w toku składania zamówienia założyć Konto Klienta. Formularz Zamówienia należy uzupełnić o dane teleadresowe oraz adres e-mail. Przy składaniu zamówienia przez Klienta posiadającego Konto w Sklepie internetowym Formularz Zamówienia zostanie automatycznie uzupełniony o dane podane przy rejestracji Konta. Po zatwierdzeniu Formularza zamówienia Klient zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-mail w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym. Jednocześnie złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty Zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Klienta do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku gdy Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, narusza dobre imię Sprzedawcy, narusza dobry wizerunek marki Sklepu internetowego,  narusza przepisy prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.
 4. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana na stronie Sklepu internetowego narusza ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, powiadamia niezwłocznie Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu internetowego, treści powodujących naruszenie.
 1. Założenie konta
 1. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym, Klient musi dokonać rejestracji poprzez Formularz rejestracji udostępniony na stronie Sklepu internetowego lub w toku składania Zamówienia. Dla rejestracji Konta niezbędne jest podanie podstawowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail, ich brak skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną. Klient po zatwierdzeniu Formularza rejestracji zostaje poinformowany o utworzeniu konta na wskazany przez niego adres e-mail, w tym momencie jego Konto zostanie utworzone. Chwila ta stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. Po rejestracji na wskazany przez Klienta adres mailowy zostanie wysłany link aktywacyjny do konta. Założenie i korzystanie z Konta jest opcjonalne, dobrowolne i bezpłatne.
 2. Dla Klientów, z którymi została zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, Sprzedawca może prowadzić sprzedaż towarów w ramach różnych kampanii sprzedażowych ograniczonych czasowo i ilościowo. Zarówno ilość dostępnych towarów, jak i czas trwania podane są indywidualnie dla każdej kampanii.
 3. Usługa w zakresie przesyłanie newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości zawierającej informację o towarach lub usługach Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy dokonali dobrowolnej subskrypcji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na przesyłanie newslettera może być zawarta przez każdego Klienta, który wprowadzi swój adres e-mail w Formularzu rejestracji do newslettera udostępnionym na stronie Sklepu internetowego. Poza obowiązkami, o których mowa w Regulaminie, zawarcie umowy w powyższym zakresie uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez Klienta na przekazywanie mu newslettera. Akceptacja zostaje dokonana przez podanie adresu e-mail oraz zaznaczenie stosownego check-boxa umieszczonego przy dokonywaniu subskrypcji.

Z chwila kliknięcia opcji Zapisz przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu newslettera. Klient może w każdej chwili zrezygnować z newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem wiadomości e-mail do administratora sklepu.

 1. Korygowanie błędów we wprowadzonych danych
 1. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia.
 2. Sprzedawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
 1. Warunki rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz na przesyłaniu newslettera, które są umowami bezterminowymi o charakterze ciągłym. Klient może wypowiedzieć umowę poprzez rezygnację udostępnioną przez Konto klienta lub zawartą w treści newslettera lub przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: narzedzia@cisph.com.pl
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje lub zapisy niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Sprzedawca podejmuje niezbędne działania do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy reklamacje@cisph.com.pl
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni. Czas może się wydłużyć jeśli towar jest odsyłany do producenta. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail

 1. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 1. Wszelkie informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 2. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia, i potwierdzone dodatkowo w podsumowaniu zamówienia.
 4. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego za pomocą Formularza zamówienia, a także na adres poczty elektronicznej: narzedzia@cisph.com.pl
 5. Sprzedawca po zapoznaniu się i akceptacji treści Zamówienia, potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji.  Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne elementy zamówienia (zestawienie Towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny i danych Klienta).
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, która obowiązuje do momentu spełnienia świadczeń przez każdą ze stron - nie wyłączając postanowień i zasad w zakresie odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności za wady (rękojmi).
 7. Własność zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą zaksięgowania na koncie Sprzedawcy całości ceny transakcji (cena Towaru wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki oraz innych usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach zawartej umowy).
 8. Przedsiębiorcy chcący otrzymać fakturę VAT do zamówienia, obowiązani są podać dane umożliwiające jej wystawienie w tym w szczególności nr NIP. Jeżeli sprzedaż na rzecz Przedsiębiorcy ma zostać udokumentowana paragonem fiskalnym, brak podania nr NIP przy składaniu zamówienia skutkował będzie brakiem możliwości późniejszego wystawienia Faktury VAT na rzecz Przedsiębiorcy.
 1. Dostawa towaru
 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, możliwy jest także odbiór osobisty (odbiór osobisty Towaru możliwy jest w Tarnowie (33-100) przy ul. Urwanej 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.00 lub w innym terminie indywidualnie ustalonym ze Sprzedawcą).
 2. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub koncie rozliczeniowym pośredników płatności do chwili skompletowania i wysłania Towarów.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu Zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Towaru.
 6. Czas dostawy Towaru uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot umowy nie jest dostępny, poinformuje o tym Klienta w terminie do 30 dni od Zawarcia umowy. W zależności od dyspozycji Klienta, Sprzedawca:
 1. zwróci całą otrzymaną od niego kwotę lub;
 2. wyśle inny Towar zgodny ze wskazaniem Klienta dokonując rozliczenia ceny tego towaru z kwotą wpłaconą już przez Klienta
 1. W sytuacji, o której mowa w ust. VIII pkt 7 ppkt b) Regulaminu:

-Jeżeli wartość nowego Towaru będzie wyższa Klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty różnicy w cenie w terminie 7 dni od dnia złożenia dyspozycji o wyborze nowego Towaru pod rygorem anulowania nowego Zamówienia i zwrotu całości pierwotnie uiszczonej kwoty;

 • W sytuacji gdy cena nowego Towaru jest niższa, Sprzedawca zwraca różnicę w cenie w terminie 7 dni od dnia złożenia dyspozycji o wyborze nowego Towaru.
 1. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient ma obowiązek zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

 

 

 1. Sposoby płatności
   
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

-płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy Bank: 

Bank Pekao 40 1240 1910 1111 0000 0898 2551

- Płatności elektroniczne z wykorzystaniem pośredników płatności;

 1. . Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego pośrednika płatności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie - zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.
 2.  W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, który zostanie wskazany w toku składania Zamówienia, Sprzedawca wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie płatności. Po upływie tego dodatkowego terminu Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie zostanie przesłane do Klienta w formie dokumentowej.’
 1. Odstąpienie od umowy przez konsumenta
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. Natomiast, gdy umowa dotyczy świadczenia usług, termin do odstąpienia od niej wygasa po upływie 14 dni od dnia Zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres e-mailowy Sprzedawcy narzedzia@cisph.com.pl
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania  zwracanego Towaru.
 7. Zakupiony towar należy zwrócić na odpowiedni adres podany na stronie Sklepu internetowego.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub towar pod specjalne zamówienie klienta a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 10. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 1. Modyfikacje odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie sprzedaży na rzecz Przedsiębiorcy
 1. Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę jest możliwe jedynie w sytuacji kiedy wada Towaru jest istotna i pozbawia Towar jego funkcjonalności. Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 2. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556 – art. 576 k.c. przysługuje jedynie w sytuacji gdy Przedsiębiorca zbadał Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 3. . Z chwilą wydania Towarów  będących przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 4. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży lub skorzystania z prawa rękojmi niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania Towaru.
 5. Termin ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę zostaje wydłużony do 21 dni.
 6. . Poza zasadami ustalonym w sposób odrębny w niniejszej części, zapisy ust. IX  Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta  ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Klientów są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.
 4. Przetwarzając dane osobowe Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich  pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

 

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy  są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w pierwszej kolejności będą rozwiązywane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku uzyskania wzajemnego porozumienia w zakresie kwestii spornych, sprawa będzie rozstrzygana przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. W zakresie roszczeń Konsumentów szczegółowe informacje i procedury dostępne są u właściwych miejscowo rzeczników praw konsumenta lub w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 roku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez wysyłanie wzmianki o zmianach treści  na adres e-mail Klienta. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: https://cisph.com.pl/
  Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej. Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Sprzedawcę, jak i Klienta od momentu opublikowania zmian na stronie Sklepu internetowego.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.